Финансова помощ от ЕС за млади фермери


img-1386583981

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони 2007-20013 г. се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общият размер на финансовата помощ е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.

Изплащането на помощта се извършва, както следва:

1. Първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след одобрение на заявлението за подпомагане.

2. Второто плащане в размер на левовата равностойност на 2 500 евро за всяка цяла икономическа единица увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство, след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер – след края на третата или четвъртата година, или в края на петата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1)      Физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;

2)      Са на възраст от 18 години навършени до 40 ненавършени години към датата на кандидатстване.

3)      Не по-рано от 14 месеца преди датата на кандидатстването са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;

4)      Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване те са подавали заявление за единно плащане на площ и/или за плащане за необлагодетелстван район в случай, че са подавали заявление;

5)      Не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване са започнали да се осигуряват като земеделски производители в случай, че се осигурява като такъв;

6)      Имат съответните професионални умения и познания, а именно:

а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или

б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или

в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

7)      Имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях.

8)      Общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 2 икономически единици.

9)      Са собственици и/или наематели и/или арендатори на земята, която участва при изчисляване на минималния икономически размер на стопанството, изискван по т.8. Договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок от 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на кандидатстване;

10)  Не са одобрени за финансиране по мярка „Подкрепа за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

11)  Не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” и/или мярка 122 “Подобряване икономическата стойност на горите”и/или мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от ПРСР

12)  Са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват и/или ще развиват такава.. Срокът на сключените договори за наем трябва да покрива минималния срок, за който животновъдните сгради и помещения ще бъдат използвани за земеделските производствени цели съгласно бизнес плана.

13)  Едноличните търговци са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

14)  Нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“.

15)  Не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност (за еднолични търговци)

16)  Не са в производство по ликвидация (за еднолични търговци)

17)  Нямат изискуеми публични задължения към държавата.

 

При условие, че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по т.6, той може да бъде одобрен за подпомагане в случай, че се задължи в представения бизнес план, да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ

В случай че ползвателят има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава в рамките до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ, да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго/и лице/а, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.

Изискванията за едноличните търговци се отнасят и за техните собственици-физически лица.

Изискванията за физически лица се отнасят и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.

Създаването на стопанства за производство на тютюн не е допустимо за подпомагане по мярката.

Кандидатите представят бизнес план по образец за развитие на стопанството за най-малко 5 годишен период.

Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 20 декември 2013 г.

Документи се подават в Областната разплащателна агенция (ОРА) по постоянен адрес на кандидата.

Съветнически услуги, включително изготвяне на бизнес план и попълване на заявление за подпомагане могат да бъдат извършени безплатно от Областните служби на Националната служба за съвети в земеделието.

Заявленията могат да бъдат получени и от Областните разплащателни агенции (ОРА) или Областните служби на Националната служба за съвети в земеделието, както и от интернет сайта на Програмата за развитие на селските райони.

Източник: eurodesk.bg

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s