Стартира проект „Учене в толерантност“


20131116-OWNPGXNQVMD-1384591379Проект BG051PO001-7.0.02-004-C0001 „Учене в толерантност”, изпълняван от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерство на образованието и науката (МОН) в партньорство с Датски институт по правата на човека се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество,BG051PO001-7.0.02Без граници – Компонент 2.

Общата цел на проекта е създаване на  по-толерантна среда в училище, което ще доведе до подходящ социално-психологически климат и подобрен достъп до качествено образование. Специфичните цели на проекта са пряко свързани със специфичните цели на ОП РЧР, а именно: чрез повишаване квалификацията на директори, учители, педагогически съветници, училищни психолози от държавните училища към МОМН, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и на началници и експертите от РИО на МОМН в Р. България за работа в толерантна среда да се подобри качеството на образованието. Чрез квалификацията ще повишим качеството на работната сила, ще инвестираме пряко в човешкия капитал.

Чрез дейностите провеждане на модулни обучения на учители, педагогически съветници, училищни педагози, директори, началници и експерти от РИО на МОН; обмяна на опит и споделяне на добри практики между педагози от България и Кралство Дания – проектът си поставя за цел да изгради устойчив механизъм за създаване на  по-толерантна среда в училище.

Постигнатите иновативни резултати ще бъдат нагледно систематизирани и обобщени в наръчник „Учене в толерантност”(на електронен носител) – на български и на английски език. Наръчникът е подходящ инструмент за педагози, родители и ученици.  Ще бъде разпространен между всички заинтересовани страни.

Създаденият за целите на проекта интернет –сайт, ще продължи да съществува и след приключването на проекта, като форум за „ учене в толерантност”- споделяне на добри практики, инициативи, опит, създаване на партньорства и условия за сътрудничество между училища, директори, учители и институции, работещи в сферата на образованието.

Проектът ще стимулира обучените педагози да разпространяват усвоеното знание на практика като организират в целевите образователни институции инициативи, посветени на толерантността и антидискриминацията – открити уроци по толерантност, кампании, дискусии и други.

Проектът популяризира и насърчава прилагането на иновативния подход Нuman rights based approach (HRBA) на Датския институт по правата на човека  при разработването на местни и национални образователни политики и политики в областта на защита на човешките права.

Постигнатите иновации ще бъдат представени и популяризирани сред широката общественост на заключителна национална конференция. Цел на инициативата е  координиране на усилията и ангажираността на всички заинтересовани страни –  представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на външните работи, Посолство на Кралство Дания в Република България, Държавна агенция за закрила на детето, Национален съвет за сътрудничество  по етническите и интеграционните въпроси, Комисия за защита от дискриминация, общинските училища в България, Асоциация „Родители“, Национална мрежа на децата, родители, настойници и други НПО, медии – с формирането на толерантна среда  в българското училище.

ЦОИДУЕМ  ще използва своята мрежа от училища, детски градини и общини в партньорство с неправителствени организации за популяризиране на иновативния подход HRBA за работа и в мултикултурна среда. Партньорът ще разпространява обучителните материали, преведени на английски език, в своята създадена мрежа от училища и институции в Кралство Дания.

Проектът предвижда обучение  на директори, педагогически съветници, училищни психолози и учители от 7 Общообразователни училища, 58 специални училища, 260 професионални училища и професионални гимназии към МОМН, второстепенни разпоредители на кредитни бюджети;  началници и експерти на 28 РИО на МОМН – общо 800 души по тема актуална за българското училище- възпитание в толерантност.

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s