Какво се декларира от фермерите при кандидатстване за субсидии по директните плащания 2015 г.


08ed795e75a158f51e8e490e0a789dbf_LС новите заявления за кандидатстване по директните плащания през 2015 г. фермерите са длъжни да декларират важни особености, които ще ги предпазят от грешки или санкции в новата кампания за директни плащания, пише farmer.bg.

В проекта за промени на наредба 5, която регламентира условията и реда за подаване на заявленията за директните плащания през 2015 г., подробно са описани изискванията към фермерите, избрали да бъдат подпомагани по някоя от предлаганите схеми. Самият проект е качен за обсъждане на интернет страницата на министерството на земеделието и след съгласувателните процедури с бизнеса и останалите ведомства ще бъде обнародван в Държавен вестник. През тази година стопаните ще имат избор да кандидатстват по 26 схеми и мерки от първия стълб на общата селскостопанска политика, известни като директни плащания.

В наредбата са изброени тези възможности:

1. схема за единно плащане на площ (СЕПП);

2. схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП);

3. схема за преразпределително плащане (СПП);

4. схема за млади земеделски стопани (МЗС);

5. схема за дребни земеделски стопани (ДЗС);

6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК);

7. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ);

8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК);

9. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки (ДПЖ);

10. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДЖСК);

11. схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи);

12. схема за обвързано подпомагане за плодове (СП);

13. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ);

14. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – оранжерийно производство (СЗо);

15. схема за обвързано подпомагане за протеинови култури(СПК);

16. специално плащане за ктура – памук (Памук);

17. схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП);

18. схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);

19. схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1);

20. схема за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството.(ПНДЖ3)

21. мярка 10 Агроекология и климат (Мярка 10)

22. мярка 11 Биологично земеделие (Мярка 11)

23. мярка 12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

24.компенсационни плащания в планински райони – подмярка 13.1 от ПРСР 2014- 2020(НР1);

25.компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения – подмярка 13.2 от ПРСР 2014-2020(НР2);

26. агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013 (АЕП).

В декларациите подробно са описани задълженията на фермерите, които при кандидатстването за всяка една от тези схеми, трябва да декларират, че са запознати с тях.

При кандидатстването по следните схеми СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СП, СЗ, СЗо, СПК, НДП, Схема за памук, МЯРКА 214, МЯРКА 10, МЯРКА 11, МЯРКА 12 и МЯРКА 13 фермерите са длъжни да докажат, че „към датата на кандидатстване заявените им площи са в добро земеделско състояние и са допустими за подпомагане по схеми за плащане на площ и че отговарят на общите и регионални критерии за постоянни пасища. Те декларирта, че сазапознати със задължението да ги поддържат в добро земеделско състояние до края на годината. и че заявените площи е необходимо да отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Те декларират още, че площите, които отбелязват като биологично земеделие имат право на плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания.

Какво се деклара при участие по схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

1. Че плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро за съответната година и не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро след приспадане на свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от фермерите, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост;

2. Че се прилагат намаления на плащанията и по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след 18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия с цел избягване на намаленията и тавана на плащанията по схемата.

Какво се деклара при участие по схемата за преразпределително плащане (СПП):

1. Че имат право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на подпомагане по СЕПП.

2. Че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че след 18 октомври 2011 г. са разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от плащане по схемата за преразпределително плащане,

както и на земеделски стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

Какво се деклара при участие по схемата за зелени директни плащания ЗДП, известна още като селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

1. Фермерите трябва да декларират, че за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година са длъжни да спазват за всичките си допустими хектари по СЕПП селскостопанските практики, благоприятни за климата и за околната среда, съгласно изискванията на чл. 43 от Регламент № 1307/2013;

2. Трябва да заявят, са запознати за това как Държавен фонд „Земеделие” изчислява дяловете на различните култури, отглеждани върху обработваема земя в периода 15 май – 15 юли на годината на кандидатстване;

3. Запознати са още, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на декларираните от тях площи за подпомагане, попадащи в обхвата на слой „Постоянно затревени площи”, одобрен от министъра на земеделието и храните по реда на чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на ИСАК.

4. Че са запознати и с това, че включените площи в слой „Постоянно затревени площи” могат да се декларират за подпомагане само като постоянно затревени площи.

5. Че, ако заявените от тях обработваеми земи са с размер по-голям от 15 ха, е необходимо да поддържам минимум 5% от тях като една или повече екологично насочени площи.

6. Че, че ако декларират площи с биологично земеделие, те автоматично изпълняват изискванията за зелени директни плащания, но не могат да участват в декларирането на 5% екологично насочени площи.

Какво се деклара по схемата за младите земеделски стопани (МЗС):

1. Запознат съм, че при заявяване на схемата имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на подпомагане по СЕПП.

2. Декларирам, че през първата година на заявяване на схемата съм на не повече от 40 години.

3. Декларирам, че съм запознат с условието да отговарям на изискванията за придобити професионални умения и познания в областта на земеделието, за които е необходимо в срок до 1 декември на годината на подаване на заявлението да предоставя в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” документи, които ги удостоверяват, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

4. Декларирам, че стопанството ми е създадено преди не повече от 5 години и съм запознат, че мога да получавам плащане по схемата през първите 5 години от създаване на стопанството ми.

5. Запознат съм, че когато се установи, че кандидат по схемата е предоставил неверни сведения, за да докаже, че изпълнява задълженията си по схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която бенефициентът е получил или би получил съгласно изискванията на чл. 21, параграф 1 от Регламент № 640/2014.

Какво се деклара по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК):

1. Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и животните отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

2. Запознат съм с изискването, че животновъдният обект е необходимо да отговаря на условията на чл. 19, ал. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

3. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

4. Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с предназначение за производство на мляко.

Какво се деклара по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ):

1. Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави и/или юници с предназначение за производство на месо и животните отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

2. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

3. Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с предназначение за производство на месо.

Какво се деклара по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК):

1. Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и/или с предназначение за производство на месо и/или юници и съм запознат с условието, че декларираните животни е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

2. Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 5 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

3. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Какво се деклара по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки (ДПЖ):

1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце майки и/или кози майки най-малко 80 дни от деня.

2. Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни.

3. Запознат съм, че заявените от мен овце майки и/или кози майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Какво се деклара по схемата за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДЖСК):

1. Декларирам, че съм запознат с условието, че заявените от мен овце-майки и/или кози-майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

2. Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 5 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

3. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Какво се деклара по схемата за обвързано подпомагане за биволи (Биволи):

1. Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

2. Запознат съм, че заявените от мен биволи е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Какво се деклара по схемите за обвързано подпомагане за плодове (СП), зеленчуци (СЗ) и зеленчуци – оранжерийно производство (СЗО):

1. Декларирам, че съм запознат с изискването, че по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци-оранжерийно производство е необходимо да получа поне минималния добив от заявените култури от декларираните по схемата площи съгласно списъка по буква „Д” от Приложението на Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания; За кандидати, които декларират площи по схемите със сертифицирано биологично производство е необходимо да получат добиви в размер най-малко 75 % от списъка по буква „Д” от Приложението.

2. Запознат съм, че в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, е необходимо да представя в областната дирекция на ДФ „Земеделие” декларация по образец за произведената през годината на кандидатстване продукция, както и документи, които доказват нейната реализация.

Какво се деклара по схемата за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (СНДП):

1. Запознат съм, че по схемата за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са допустими всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими по СЕПП с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади), площите, на които се отглеждат винени сортове лозя и тютюн.

Какво се деклара при участие по схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (НДТ):

1. Декларирам, че продължавам да извършвам земеделска дейност и съм запознат, че това изискване се приема за изпълнено, когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:

– съм регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн. ДВ. бр.10 от 1999г.) или в база данни за производителите на тютюн и/или

– съм собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните и/или- съм декларирал най-малко 0,1 хектара земеделска площ в СИЗП за настоящата кампания.

2. През поне една от годините 2007, 2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

3. Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи, определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

Какво се деклара при участие по схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (НДЖ1):

Запознат съм, че допустими за подпомагане по схемата са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска дейност и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Какво се деклара при участие по схема за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството (НДЖ3):

Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата НДЖ3 най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

Какво се деклара при участие за специално плащане за култура памук (Памук):

1. Декларирам, че заявените в настоящото заявление количества памук са произведени на територията на страната, а използваните сортове при производството са вписани в Сортовата листа на Република България за настоящата година или в Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

2. Декларирам, че съм запознат с изискването минималната гъстота на посевите ми на памук да е не по-малко от 8000 бр./дка.

3. Запознат съм, че е необходимо да предоставя сключен договор за изкупуване на произведената от мен продукция от памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”.

Какво се деклара при участие по мярка 13 от ПРСР – Плащания за райони с природни или други специфични ограничения (Подмярка 13.1 и Подмярка 13.2):

Декларирам, че заявените площи по мярка 13 от ПРСР се намират в обхвата, определен с Наредбата за определяне на критериите за еоблагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г.

Какво се деклара при участие по мярка 12 от ПРСР – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите:

1. Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО, съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013.

2. Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;

3. Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам режимите определени в него.

4. Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите” и мярка 10 „Агроекология и климат”, с изключение при комбиниране на дейности по мярка 12 с направление въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите от мярка 10.

 

Източник: Гласът на фермера

 

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s