ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЕТЕГЛЕДАЧ / ВЪЗПИТАТЕЛ“ В ЦНСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В СМОЛЯН


20061113_0033Община Смолян в качеството си на бенефициент по Проект BG051PO001-5.2.12-0064-С0001 „Дом и подкрепа за всяко дете“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДЕТЕГЛЕДАЧ / ВЪЗПИТАТЕЛ – 1 Щ.БР.
В ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ В ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО

 

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Степен на образование – средно;
1.2.Минимален професионален опит – няма, стажа и опита с деца се считат за предимство.

 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

2.1. Да е дееспособно лице;
2.2. Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото за заема съответната длъжност.

 1. Допълнителни изисквания:

3.1. Готовност за работа по график, на смени.
3.2. Умения и нагласа за работа с деца/младежи с увреждания.;

 1. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Основната функция на длъжността е свързана с денонощна 24 часова грижа за настанените деца, придружаване, възпитание, организиране на ежедневието им, поддържане на помещенията на центъра. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови), посредничи във взаимоотношенията с учители и друг персонал в образователни институции и други услуги в общността. Подпомага децата в подготовката им за детска градина и училище.
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, от Кодекса на труда.
Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект BG051PO001-5.2.12-0064-С0001 „Дом и подкрепа за всяко дете”, изпълняван от Община Смолян и финансиран от ОП «Развитие на човешките ресурси».

I. Начин за провеждане на подбора:

 • 1 – ви етап: Подбор по документи – проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от изтичане срока на обявлението.

Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.

 • 2 – ри етап: Интервю – в 10 (десет) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец;
 • Професионална автобиография по образец;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;
 • Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец.

Всички образци на документите за участие в конкурсната процедура са достъпни на интернет страницата на Община Смолян, на адрес: www.smolyan.bg

ІII. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в подбора се подават в срок до 25.02.2015 г., 16,00 часа в Приемна №1 – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с подбора се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация Смолян и в електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg .
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – CV

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Декларация

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Декларация по чл.107 от Кодекса на труда

 

Източник: Община Смолян

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s