Проект „Красива България” набира проекто-предложения за 2016 г.


LogoПроект „Красива България“ (ПКБ) е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.

Краен срок за кандидатстване: всеки ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. до 18.01.2016 г.

Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2016 на ПКБ са три:

– мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;

мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

 

 1. I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ И ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИТЕ НА ПКБ

 

 1. Допустими кандидати по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” са общините и областните управители, държавните институции, контролните органи и вписаните от компетентните органи като юридически лица религиозни институции (вкл. църковни настоятелства) и читалища, които са собственици на оферираните обекти или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

         Допустимите проекто-предложения по мярка М01 са за СМР/СРР на сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, вероизповеданията, транспорта и съобщенията, спорта и социалния туризъм. По мярката се финансират и СМР/СРР на обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М01 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

 

 1. Допустими кандидати по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура са общините и държавните институции, собственици на оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

          Допустимите проекто-предложения по мярка М02 са за СМР/СРР на сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приюти и обществени трапезарии). По мярката се финансират и СМР/СРР на обекти от тези области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ. По мярка М02 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на посочените сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

 

 1. Допустими кандидати по мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен типса общините, собственици на оферираните обекти.

          Допустимите проекто-предложения по мярка М02-01 са за СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище и преходно жилище). По мярката не се финансират СМР/СРР на обекти, които са със статут на недвижима културна ценност. По мярка М02-01 могат да се финансират и прилежащите външни пространства на сградите за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

 

При всички обекти по мерки М01, М02 и М02-01, които са с бюджет за СМР/СРР над 180 000 лева с ДДС, задължително се предвижда прилагането на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

II. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТАИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЕДИН ОБЕКТ

 

 1. Финансовата рамка на всяко проекто-предложение е следната:

– общата стойност на бюджета е минимум 30 000 лв. с ДДС и максимум 300 000 лв. с ДДС;

– съфинансиращата вноска от кандидата при мерки М01 и М02 е минимум 50%, а при мярка М02-01 – минимум 20%;

– финансирането от ПКБ при мерки М01 и М02 е максимум 100 000 лв. с ДДС, а при мярка М02-01 – максимум 160 000 лв. с ДДС.

 

 1. Разпределението на общия бюджет за обект със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 180 000 лева с ДДС, независимо от мярката, е както следва:

– 95% за СМР/СРР;

– 5% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

     2.а. Разпределението на общия бюджет за обект със стойност за СМР/СРР над 180 000 лева с ДДС, независимо от мярката, е както следва:

– 90% за СМР/СРР;

– 5% за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни;

– 5% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

 

III. КАНДИДАТСТВАНЕ, УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ,

ОЦЕНКА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

 

А. КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите могат да получат информация и формуляри за кандидатстване от трите регионални звена на ПКБ в градовете Русе, София и Стара Загора или от интернет-страница: www.beautifulbulgaria.com.

Всеки кандидат по ПКБ може да подаде по едно проекто-предложение по всяка от мерките М01, М02 и М02-01, т.е. най-много три проекто-предложения.  

В периода 17.11.2015 г. – 18.01.2016 г. вкл., кандидатите могат да подадат в ПКБ поотделно за всяко проекто-предложение (обект) изброените по-долу документи в последователност, както следва:

 1. Попълнено, подписано и подпечатано от кандидата заявление за участие по ПКБ (Приложение – Заявление М01 за мярка М01 и/или Приложение – Заявление М02 за мярка М02, и/или Приложение – Заявление М02-01 за мярка М02-01), в което е декларирано, че при одобрение от Управителния съвет на ПКБ:

– кандидатът ще преведе съфинансирането за обекта по банкова сметка на МТСП не по-късно от 30 дни след подписване на споразумение с МТСП;

– разходите за строителен надзор (в изискуемите по ЗУТ случаи) ще бъдат за сметка на кандидата;

– кандидатът ще следи за създаването на временни работни места, като процент от заетите на обекта работници ще са наети от ДБТ безработни (процентът наети безработни в община със средно равнище на безработица над средното за страната трябва да е не по-малко от 50%, а в община със средно равнище на безработица под средното за страната – не по-малко от 30%, ползвайки базата данни на Агенция по заетостта за средно равнище на безработица в общината и в страната за деветмесечието на 2015 г.);

– кандидатът няма да извършва промени в количествата и видовете СМР/СРР в КСС към договора за строителство, които са в противоречие с изискванията по ЗОП; 

– изпълнението на проекто-предложението ще приключи и ще бъде отчетено в рамките на 2016 г.;

– кандидатът няма да променя предназначението на обекта минимум 5 години след изпълнението му по ПКБ  и ще има ангажимент за поддръжката му;

– обстоятелствата по чл. 20, ал. 1 от Ръководството за дейността, организацията и управлението на ПКБ няма да са налице (важи за кандидат по мярка М01 или М02, който е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел);

 1. Попълнено, подписано и подпечатано от кандидата Приложение – Декларация относно наличие/липса на двойно финансиране;
 2. 3. Подписани и подпечатани от кандидата подробна информация и КСС за финансирани и изпълнени през последните 5 години по друг проект и/или програма видове и количества СМР/СРР на обекта, като същите не трябва да съвпадат с видовете и количествата по попълненото, подписано и подпечатано от кандидата Приложение – Разчет КСС, с което се кандидатства по ПКБ (важи за обект, който е финансиран през последните 5 години по друг проект и/или програма);
 3. 4. Заверено „вярно с оригинала” от кандидата копие от документ за собственост на обекта, като за собствеността не трябва да има реституционни и/или други претенции, както и наложени вещни тежести;
 4. 5. Нотариално заверено пълномощно от всички съсобственици на обекта (допустимата съсобственост може да бъде само държавна или общинска, а не частна), упълномощаващи кандидатстващия да ги представлява пред ПКБ (важи за обект по мярка М01 или М02, който е в съсобственост);
 5. 6. Заверено „вярно с оригинала” от кандидата копие от решение на общински съвет (важи за кандидат, който е община) или копие от решение на управляващия орган (важи за друг кандидат);
 6. 7. Заверено „вярно с оригинала” от кандидата копие от писмо за подкрепа, подписано от членовете на Съвета за сътрудничество (или копие от протокол от заседание на Съвета за сътрудничество към ДБТ, на което е обсъден и подкрепен съответният обект);
 7. Заверено „вярно с оригинала” от кандидата копие от предписание за извършване на ремонт на обекта от контролните органи по пожарна безопасност и защита на населението и/или от инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве (важи при наличие на предписание от контролните органи);
 8. 9. Заверено „вярно с оригинала” от кандидата копие от акт за предоставяне на статут на недвижима културна ценност по чл. 65, ал. 1 от ЗКН (или от копие от писмо за вписване на обекта в Националния регистър на недвижимите културни ценности от Националния институт за недвижимото културно наследство) и документ за съгласуване на проекта по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗКН (важи за обект по мярка М01 или М02, който е със статут на недвижима културна ценност);
 9. 10. Заверено „вярно с оригинала” от кандидата копие от документ, удостоверяващ вписване от компетентния орган на религиозна институция или читалище като юридическо лице (важи за кандидат по мярка М01, който е религиозна институция или читалище);
 10. 11. Заверени „вярно с оригинала” от кандидата копия от актуални писма за подкрепа от изпълнителния директор на АСП и от председателя на ДАЗД (или от упълномощени от тях лица), като писмото от ДАЗД е при социална услуга за деца (важи за обект по мярка М02 или М02-01 за предоставяне на социална услуга в общността, а в случай, че тя не е разкрита, в писмото-искане за подкрепа до АСП и ДАЗД кандидатът следва да удостовери, че разкриването ѝ е заложено в областната и общинската стратегия и в годишния план за развитие на социалните услуги);
 11. 12. Заверено „вярно с оригинала” копие от издадено и влязло в сила разрешение за строеж и копие от одобрен инвестиционен проект (важи за обект, за който по ЗУТ се изисква разрешение за строеж с одобрен инвестиционен проект – при промяна предназначението, при преустройство, с което се засяга конструкцията на сградата, и др.);
 12. 13. Проект за заснемане на обекта и писмо от главния архитект на общината, че за него не се изисква одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж (важи за обект, за който по ЗУТ не се изисква одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж);
 13. 14. Попълнено, подписано и подпечатано от кандидата Приложение – Таблица за обща стойност и съфинансиране;
 14. 15. Попълнено, подписано и подпечатано от кандидата Приложение – Разчет КСС (КСС за обекта), като при изчисляване на разходите за обекта се взимат предвид двата основни компонента – разходи за материали и разходи за труд, вкл. режийни и разходи за дейности, свързани със ЗБУТ и застраховки;
 15. 16. Заверени „вярно с оригинала” от кандидата технически спецификации към проекта за заснемане на обекта или към инвестиционния проект;
 16. Попълнено, подписано и подпечатано от кандидата Приложение – Подробна количествена сметка при кандидатстване (ПКС, доказваща количествата и видовете СМР/СРР);
 17. 18. Доклад за енергийна ефективност, съдържащ параметри на топлоизолационната система, спецификация на дограмата с подробно описание на техническите ѝ параметри – вид материал, брой камери на профила, растер, с/без термо-мост, % отваряемост и др. (важи за обект, за който са предвидени ремонтни работи, свързани с полагане на топлоизолация и/или подмяна на дограма);
 18. Представени на CD: попълнени образци на Приложение – Заявление М01/М02/М02-01, Приложение – Таблица за обща стойност и съфинансиране, Приложение – Разчет КСС и Приложение – Подробна количествена сметка при кандидатстване; снимков материал за актуалното състояние на обекта – панорамна снимка и снимки на компрометирани зони.

 

Б. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Условията за допустимост на проекто-предложенията по мерки М01, М02 и М02-01 са следните:

 1. Кандидатът да е допустим по избраната от него мярка на ПКБ;
 2. Обектът да е допустим по избраната от кандидата мярка на ПКБ;
 3. Обектът да не е финансиран през последните 5 години по други проекти и програми и кандидатът да е приложил попълнено, подписано и подпечатано Приложение – Декларация относно наличие/липса на двойно финансиране;
 4. Общата стойност на бюджета да е съобразена с допустимата (макс. 300000 лв. и мин. 30 000 лв. с ДДС);
 5. В решението на общински съвет (при кандидат община) или в решението на управляващия орган (при друг кандидат) да е посочена стойност за съфинансиране на обекта;
 6. Приложение – Таблица за обща стойност и съфинансиране да е попълнено така, че стойностите за общ бюджет и за съфинансиране от кандидата да са коректно образувани и стойността за съфинансиране да съответства на тази в решението на общински съвет или на управляващия орган;
 7. За обекта да има одобрен инвестиционен проект (важи в изискуемите по ЗУТ случаи) или проект за заснемане;
 8. В случай, че кандидатът е бил бенефициент и възложител по ПКБ през последните 5 години, в заявлението да е посочено, че е отстранил в гаранционните срокове чрез фирмата изпълнител или за своя сметка дефекти на изпълнените СМР, появили се по време на експлоатация и констатирани от ПКБ при проверка за устойчивост;
 9. В заявлението да е посочено, че след обновяването му по ПКБ, обектът няма да има нужда от допълнителни консервационно-реставрационни работи и ще се ползва минимум 5 години по предназначение, без да се отдава под наем (важи за обекти по мерки М01 и М02 със статут на недвижима културна ценност);
 10. За всяко проекто-предложение по мерки М02 и М02-01, което касае обект за предоставяне на социални услуги, да са представени заверени „вярно с оригинала” копия от актуални писма за подкрепа с положително становище от изпълнителния директор на АСП и от председателя на ДАЗД, като писмото от ДАЗД е при социална услуга за деца.

Всички постъпили в ПКБ проекто-предложения ще бъдат вписани от регионалните звена във входящ регистър и ще бъдат проверени за съответствие с условията за допустимост. След извършване на проверката, регионалните звена ще предоставят в централното звено на ПКБ цялата документация, получена по време на кампанията. Централното звено ще извърши контрол върху работата на регионалните звена и ще впише в Централния регистър на кандидатстващи проекти през 2016 г. (ЦРКП-2016) единствено проекто-предложенията, отговарящи на всички условия за допустимост, след което ще ги оцени.

Проекто-предложения, които не отговарят на десетте условия за допустимост, няма да бъдат вписани в ЦРКП-2016, няма да се оценяват и да се предлагат за одобряване от Управителния съвет на ПКБ).

 

В. ОЦЕНКА И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТО-ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Оценката на проекто-предложенията ще се извърши отделно за всяка една от мерки М01, М02 и М02-01. Проекто-предложенията ще се разделят при оценяването им на две категории – сграден фонд и инфраструктурни/благоустройствени обекти.

Критериите за оценка на всички проекто-предложения са следните:

– „Средно равнище на безработица в общината за деветмесечието на 2015 г. (по данни на Агенция по заетостта)” – критерий с максимум 20 точки;

– „Пълнота на документацията в проекто-предложението и коректно представени количествено-стойностна и подробна количествена сметка” – критерий с максимум 20 точки;

– „Пълнота на инвестиционния проект или на проекта за заснемане” – критерий с максимум 20 точки;

– „Предложено по-голямо съфинансиране от кандидата” – критерий с максимум 20 точки;

– „Обект със статут на регистрирана недвижима културна ценност” – критерий с максимум 10 точки;

– „Наличие на предписание за извършване на ремонт на обекта от контролните органи по пожарна безопасност и защита на населението и/или от инспекциите за опазване и контрол на общественото здраве” – критерий с максимум 5 точки;

– „Обхват на видовете СМР (цялостен или частичен ремонт на обекта)” – критерий с максимум 5 точки.

 

ВАЖНО!

При получени при оценката равен брой точки, ще спечели кандидатът с по-високо равнище на безработица в общината, а в случай на повторно получени равен брой точки, предимство ще има кандидатът с по-голяма пълнота на документацията в проекто-предложението и коректно представени количествено-стойностна и подробна количествена сметка, и т.н.

Всяко проекто-предложение ще получи оценка 0 точки в следните случаи:

 • когато за сградата, в която се помещава обектът, е налице частна съсобственост, а не държавна или общинска;
 • когато цифровите изражения в представените на CD Приложение – Разчет КСС, Приложение – Подробна количествена сметка при кандидатстване и Приложение – Таблица за обща стойност и съфинансиране са с повече от 2 знака след десетичната запетая.

 

След приемане на Националния план за действие по заетостта през 2016 г. от Министерски съвет и до 45 дни след приключване на кампанията за набиране на кандидати, проекто-предложенията, които са получили най-много точки при оценяването по отделните мерки, ще бъдат предложени на Управителния съвет на ПКБ за одобряване за финансиране и реализация през 2016 г. Управителният съвет ще извърши одобряването с решение, което ще се утвърди от министъра на труда и социалната политика.  

Списъкът с одобрените проекто-предложения/обекти за 2016 г. ще бъде оповестен в интернет-страницата (www.beautifulbulgaria.com) на ПКБ, а всички одобрени кандидати ще се известят от ПКБ чрез писма за подписване на споразумение с МТСП.

Вписаните в ЦРКП-2016 обекти, които в началото на 2016 г. няма да се одобрят, но които са следващи по ред в класирането и няма да подлежат на открита процедура за избор на изпълнител на СМР/СРР, ще останат в режим на разглеждане от Управителния съвет след изтичане на полугодието на 2016 г.

Документите на проекто-предложенията, които няма да получат финансиране през 2016 г., ще се съхраняват в ПКБ най-късно до края на м. декември 2016 г. Те могат да бъдат върнати на кандидатите въз основа на техни писмени искания. Служителите в ПКБ няма да носят отговорност за съхранението на тези документи след изтичане на м. декември 2016 г.  

 

 

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ НА ПКБ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА КОНСУЛТАЦИЯ:

 

 • Централно звено в гр. София: 1051 София, ул. „Триадица” №2, партер, стая №1, тел.: 02/981 39 42

 

 • Регионално звено в гр. Русе: 7000 Русе, пл. „Свобода” №6, стая №608, тел.: 082/82 23 94; 0885 68 68 84

 

 • Регионално звено в гр. София: 1051 София, ул. „Триадица” №2, партер, стая №3

    тел.:  02/987 39 80;  02/8119 409; 0885 68 68 70

 

 • Регионално звено в гр. Стара Загора: 6000 Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” №8, ет. 2, стая №224

    тел.:  0887 55 33 96

  

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ПОЖЕЛАВА

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ В КАМПАНИЯ-2016!

 

Документи

 

Advertisements
Публикувано на Новини и тагнато, , , , , , , , , , , , . Запазване в отметки на връзката.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s